آکورد طلوع

مشخصات آهنگ

آهنگ طلوع را بشنوید !

انتخاب گام دلخواه گام اصلی : Am ریتم آهنگ : 6/8
B Bb A# A Ab G# G Gb F# F E Eb D# D Db C# C

Am
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻲﺷﻢ و
Am Dm
‫ﻫـﻤـﺮاه ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﻣﻴـﺮم

‫داغ دﻟـﻢ ﺗﺎزه ﻣﻴﺸﻪ ‫
C
زﻣﺰﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﺪﻧﻢ
C Dm
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎي ﻣﻮﻧﺪم ‫
Am
ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﻴﺸﻪ
C
ﻗـﺪ ﻫﺰارﺗـﺎ ﭘـﻨـﺠﺮه ‫
Am Dm
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ آواز ﻣﻲﺧﻮﻧﻢ
Dm
دارم ﺑﺎ ﻛﻲ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻢ؟
Am
ﻧـﻤـﻲدوﻧـﻢ، ﻧـﻤـﻲدوﻧـﻢ
C
اﻳﻦ روزا دﻧﻴﺎ واﺳﻪ ﻣﻦ
Am Dm
از ﺧﻮﻧﻤﻮن ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺗﺮه
Dm
ﻛـﺎش ﻣﻲﺗـﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨـﻮﻧﻢ
Am
ﻗـﺪ ﻫـﺰارﺗﺎ ﭘـﻨـﺠﺮه
C
ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ ‫
Am Dm
وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
Am / C
ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ ‫
C
ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
Am Dm
وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ ‫
Am / C
ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ

ﺣﺎﻻ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻲ داره
C
رﻓﻴـﻖ ﺗﻨﻬﺎﻳـﻴﻢ ﻣﻴﺸﻪ
Am Dm
ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﺎرﻓﻴﻖ ﺷﺪن

‫ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮان ﺷﺐ و روز
Dm C
ﺑـﻪ ﻫـﻢ دﻳـﮕـﻪ دروغ ﺑـﮕـﻦ
Am / C
ﺳـﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻫـﻢ دﻗﻴـﻖ ﺷـﺪن
C
ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ ‫
Am Dm
وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
Am / C
ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ ‫
C
ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
Am Dm
وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
Am / C
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ

وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻲﺷﻢ و …

  آکورد آدما

اشتراک گذاری آکورد طلوع

خشایار کمالی

خشایار کمالی

نویسنده ، نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک، آهنگساز و تنظیم کننده. مدیر مجموعه فرهنگی هنری خشایار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست آکورد جدید

سبد خرید
اسکرول به بالا