آکورد مدل من

آکورد مدل من سوگند ، ریتم 6/8 .
آکورد مدل من نبود اینهمه نامردی خوب نگاه کن ببین با من چکار کردی میدونم دلت میخواد دوباره برگردی …