آکورد پرتقال من

آکورد پرتقال من

آکورد پرتقال من مرجاد فرساد گام لا مینور ،ریتم 6/8 ، گیتار . بودنت هنوز مثل بارونه تازه و خنک و ناز و آرومه ،..