آکورد شاید اگر دائم بودی کنارم

آکورد شاید اگر دائم بودی کنارم

آکورد شاید اگر دائم بودی کنارم (مهستی) . شاید اگر دائم بودی کنارم یه روز میدیدم که دوست ندارم می خوام برم که تا ابد بمونم سخته برای …