آکورد شال کاوه آفاق

آکورد شال

آکورد شال ، کاوه آفاق ، ریتم 6/8 گام دو مینور ، آکورد شال آن شال سرخ تو موج موج موی تو نرم ترین حادثه چه زیباست دور روی تو آه که این لعنتی این قرص های افسردگی