آکورد نم نمای بارون

آکورد نم نمای بارون آروم

آکورد نم نمای بارون آروم آکورد شاخه گل من نیومد از کسری زاهدی ، گام ر مینور ریتم 6/8
نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد ، شاخه گل من نیومد سایه بونم آسمون شد…