آکورد خیلی غریبی واسه من

آکورد خیلی غریبی واسه من سیاوش قمیشی ، ابی لیتلز ، آکورد غریبه خیلی غریبی واسه من از چه شبی جدا شدی از چه زمین خاک تو لونه سایه ها شدی
آهنگ خیلی غریبی واسه من ..