آکورد سر اومد زمستون

آکورد سر اومد زمستون از داوود شراره ها ، آلبوم شراره های آفتاب ، آکورد آفتابکاران جنگل بارخوانی نیما مسیحا ، سراومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون