آکورد نمیدونم همزبونم

آکورد نمیدونم همزبونم از امیر آرام

آکورد نمیدونم همزبونم از امیر آرام آکورد اگه روزی تو نباشی امیر آرام