آکورد دلتنگتم

آکورد دلتنگتم امین رستمی ریتم 4/4 ، آکورد به تو فکر کردم باز پره حسه پرواز کو بالم تو خودم گم میشم حرفه مردم میشم بد حالم ..